Mijn Gezonde Groene Loper

Stad en Spoor vloeit voort uit het actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper 2030van het project A2 Maastricht. Door de ondertunneling kunnen we de buurten aan weerszijden van de oude autoweg in Maastricht-Oost beter verbinden. Daarbij is ook de relatie van dit gebied met station Maastricht en de rest van de stad relevant. Voor de planstudie Stad en Spoor stellen we ons tot doel de nieuwe kansen die zich voordoen na de ondertunneling voor Maastricht op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein te ontdekken en te grijpen voor de volgende generaties.

Opgaven

  1. Euregionaal Knooppunt: Maastricht als internationaal en regionaal knooppunt, met diverse mobiliteitsstromen en een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsklimaat.
  2. Maastricht Gezonde Fietsstad: nieuwe kansen voor een duurzaam mobiliteitsnetwerk door het verbeteren van de fietsverbindingen die het spoor kruisen.
  3. Verbinden Stadsdelen: de kans om na de ondertunneling van de oude autoweg, de buurten aan oost- en westzijde van het spoor beter met elkaar te verbinden, met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.
  4. Poorten naar de Stad: toekomstige invulling van het stationsgebouw en het aantrekkelijker maken van verblijfsgebied in de directe omgeving zoals de entree aan de oostzijde en het stationsplein aan de westzijde.

Hoe?

Voor de planstudie betrekken we (belangen)organisaties, bewoners en eindgebruikers zoals treinreizigers, voetgangers en fietsers bij de planstudie voor Stad en Spoor. In het najaar van 2017 zijn diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, waarin we verschillende doelgroepen hebben gevraagd mee te doen aan de brede toekomstverkenning.

We stellen de volgende vragen:

  • Welke kansen liggen er om een impuls te geven aan Maastricht als (Eu)regionaal knooppunt?
  • Hoe kunnen we een impuls geven aan Maastricht als gezonde en duurzame fietsstad?
  • Hoe kunnen de oost- en westzijde van het spoor beter met elkaar worden verbonden?
  • Hoe ziet de toekomstige invulling van het stationsgebouw als 'poort naar de stad' eruit?

Financiering

Voor de planstudie is € 4 ton begroot afkomstig uit het totaalprogramma ‘Mijn Gezonde Groene Loper Maastricht 2030’ waarvoor door de samenwerkende overheden voor A2 Maastricht in totaal € 3 miljoen beschikbaar is. Deze € 3 miljoen zijn gefinancierd door het Rijk, Provincie en gemeente Maastricht. Een totaalprogramma, vastgesteld door de A2-Stuurgroep (Rijk, Provincie, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen) met uiteenlopende kansen en acties die het project A2 Maastricht verder verduurzamen. De kansen en acties zijn met name gericht op een gezond en actief verblijfsklimaat op en rond de Groene Loper.

De coördinatie voor de planstudie Stad en Spoor is in handen van gemeente Maastricht en projectbureau A2 Maastricht.

Heeft u een vraag over de planstudie Stad en Spoor Maastricht? Mail stadenspoor@maastricht.nl.