19 februari 2020

Samen kansen benutten aan de Groene Loper

Net als de ondertunneling van de A2 verloopt ook de gebiedsontwikkeling aan de Groene Loper anders dan anders. Waar partijen nog al eens langs elkaar heen aan hun ‘eigen ding’ werken, wordt voor de Groene Loper op allerlei manieren samenwerking opgezocht. Allemaal om een zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren en zoveel mogelijk kansen te benutten. Het Projectbureau A2 Maastricht en Ballast Nedam Development praatten daarom onlangs een gezelschap gemeenteambtenaren bij over de laatste ontwikkelingen. Waarom deden ze dat en wat werd er besproken?

Fotograaf: Fred Berghmans

Twee mogelijke misvattingen

Misvatting 1: de tunnel is klaar, het werk is toch af? Nee, zeker niet. Juist nu gebeurt aan de Groene Loper datgene waar het in het project A2 Maastricht altijd om draaide: de ontwikkeling van een nieuw gebied dat Maastricht-Oost weer tot één geheel maakt. Daarom is het Projectbureau A2 Maastricht, dat de tunnelbouw aanstuurde, nog steeds actief. Het bewaakt of de opgave van de gebiedsontwikkeling wordt ingevuld zoals is afgesproken.

Misvatting 2: als het Projectbureau nog bestaat, heeft het vast alle touwtjes nog in handen? Nee, in formele zin juist niet. Alle bouwgronden in het gebied zijn overgedragen aan vastgoedontwikkelaar Ballast Nedam Development, alle openbare ruimten aan de gemeente Maastricht. Als grondeigenaren bepalen zij wat er op hun gronden gebeurt. Het Projectbureau speelt nu een andere rol. Met een klein werkkapitaal zet het onderzoeken uit, organiseert het bijeenkomsten en brengt het partijen bij elkaar. Zo brengt het nieuwe kansen in beeld die de gebiedsontwikkeling aan de Groene Loper met zich meebrengt en die ruim tien jaar geleden bij de start van het project nog niet in beeld waren.

Bijpraten

Om die kansen te benutten, moeten de partijen die zeggenschap hebben over wat er aan de Groene Loper gebeurt met elkaar samenwerken. En samenwerken begint met het delen van informatie. Daarom werden gemeenteambtenaren op 5 februari door collega’s, het Projectbureau en Ballast Nedam Development bijgepraat over de ontwikkelingen aan de Groene Loper en de (nieuwe) kansen die zich daarbij voordoen.


Die kansen liggen in het ontwerpproces van het vastgoed (vervlechten van het nieuwe vastgoed met de bestaande wijken), op onderwijsgebied (vestiging van een Integraal Kindcentrum (IKC)) aan de Groene Loper), nieuwe verbindingen (over het spoor), woningbouw (sociale huurwoningen aan de Groene Loper), verduurzaming (nadenken over een energiecoöperatie), nieuwe veerkracht voor bewoners (via een maatschappelijke agenda), verbeteren van het verblijfsklimaat (stimuleren van biodiversiteit), nieuwe vormen van mobiliteit (om het autogebruik terug te dringen) en het vieren van 100 jaar Wittevrouwenveld en Wyckerpoort (met een expositie). Over al deze onderwerpen is op de website mijngroeneloper.nl informatie te vinden.  

Huiswerk

Na de presentaties werd aan alle aanwezigen gevraagd na te denken over wat zij zelf in hun eigen discipline en specialisme nog kunnen bijdragen aan het benutten van kansen. Een gepast slot van een bijeenkomst om te blijven werken aan samenwerking.