5 november 2020

Wat gebeurt er allemaal op en rondom de Groene Loper?

Juist nu gebeurt dát waar het project A2 Maastricht altijd om draaide. Dat het verkeer zich nu grotendeels onder de grond beweegt, maakt het sociale en economische leven bovengronds beter. In het nieuwe stuk stad dat ontstaan is, doen zich allerlei kansen voor. Maastricht-Oost bloeit en groeit. Stap voor stap wordt het stadsdeel weer één geheel. In een nieuwe Voortgangsrapportage leest u alles over wat er op en rond de Groene Loper gebeurt.

In 2015 is het Actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper 2030 vastgesteld. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk kansen die zich voordoen op en rond de Groene Loper te benutten. Om wonen, leven, recreëren en werken op en rond de Groene Loper zo fijn mogelijk te maken. Projectbureau A2 Maastricht zet zich in voor het uitvoeren van het actieprogramma. Voor het benutten van de kansen die er zijn en voor het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit, op allerlei gebieden. Van de vastgoedontwikkeling tot duurzaamheid en van onderwijs tot biodiversiteit. 

Het Projectbureau heeft een initiërende, stimulerende, ondersteunende dan wel faciliterende rol. Met een eigen daarop geënt budget (werkkapitaal) zet het onderzoeken uit, organiseert het bijeenkomsten, brengt het partijen bij elkaar en biedt het waar nodig en mogelijk (financiële) ondersteuning bij initiatieven. De daadwerkelijke uitvoering van plannen en initiatieven blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen zelf.

Hoe gaat dat? Over wat voor kansen hebben we het dan? Waar wordt op ingezet? Wat is al bereikt en waar wordt nog aan gewerkt? Daar vertelt het Projectbureau over in Voortgangsrapportages.