Grensverleggende samenwerking

Geplaatst in september 2017

Vanaf de voorbereiding zat de samenwerking tussen verschillende belanghebbende partijen ingebakken in de dagelijkse gang van zaken. De verschillende overheidspartners vonden elkaar in het ‘Projectbureau A2 Maastricht’, de partners aan marktzijde verenigden zich in ‘Avenue2’. Tussen beiden is er veel overleg. Meer nog het zijn ‘gespiegelde organisaties’. Dat betekent dat ze dezelfde structuur hebben waardoor de samenwerking complementair en ook vlotter kan verlopen. Heel wat taken worden dan samen opgepakt. Deze manier van samenwerken is na verloop van tijd het ‘Maastrichtse Model’ gaan heten.

Interactie met de omgeving

Voor A2 Maastricht moesten zijn drie procedures gecombineerd doorlopen:

  • De tracé-MER-procedure van het Rijk voor de ombouw van de (oude autoweg) N2 tot (nieuwe autosnelweg) A2 in een tunnel.
  • De ruimtelijke-ordeningsprocedure van de gemeente voor 2 nieuwe bestemmingsplannen voor bovengrondse herinrichting.
  • De aanbestedingsprocedure voor de keuze van het beste plan.

Voor deze procedures was 3 keer formele inspraak voor belanghebbenden en belangstellenden verplicht. Projectbureau A2 Maastricht heeft vier keer een extra consultatieronde georganiseerd om de omgeving wegwijs te maken in het proces en zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven tussentijds hun mening te geven. Bij iedere ronde is publieksvriendelijk voorlichtingsmateriaal gemaakt en zijn ontmoetingsmogelijkheden met experts georganiseerd om ‘de technische stukken’ toegankelijker te maken.

Maastrichtse Model: Best for Project

Het Maastrichtse Model staat voor een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever (publieke partijen) en opdrachtnemer (marktpartijen). Het is een formule die inspanningen vraagt van alle partners, want ieder moet zijn eigen (bedrijfsvoerings)regels voor een stuk loslaten. Maar het resultaat is die inspanning meer dan waard. Dankzij het Maastrichtse Model wordt de Groene Loper nog steeds een beter project. In de samenwerking spreken wij over: Best for Project. Best for City. Best for Region.