16 november 2020

Hoe verder?

De bevindingen van de experts en de resultaten van de omgevingsenquête hebben samen geleid tot een advies aan onderwijswethouder Bert Jongen over ‘de beste, meer definitieve locatie’ voor het nieuwe kernkindcentrum op het gebied van en rondom het Leeuwenparkje.

Met ‘de beste locatie’ op zak gaat de planontwikkeling een volgende nieuwe fase in om vervolgens te komen tot het ‘beste plan’ dat ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. 

De volgende stappen worden in 2021/2022 doorlopen: 

  • Opstellen van een businesscase en Programma van Eisen door kom Leren, MIK en gemeente. De businesscase wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 
  • Selectie van een architect en ontwerp. 
  • Start bouw kernkindcentrum.