1 oktober 2018

Reageer voor 21 oktober op ontwerp-ambitienota 'Over het Spoor'

U kunt tot en met 21 oktober a.s. reageren op de ontwerp-ambitienota ‘Over het Spoor’. De nota is het resultaat van constructief overleg tussen en de inzet van NS, ProRail, Provincie Limburg, Projectbureau A2, Maastricht Bereikbaar en Gemeente Maastricht. Deze partijen werken ook samen in de Regiegroep Stad en Spoor, die wordt ondersteund door een projectteam en een expertteam van onafhankelijke denkers.

Reageren?

U kunt per e-mail reageren op de ontwerp-ambitienota en/of de onderliggende concept-documenten. Mail uw reactie naar: stadenspoor@maastricht.nl.

Onderliggende documenten

De ontwerp-ambitienota is op een uitvoerige en uiteenlopende wijze onderbouwd met rapporten, experts, en door een intensieve dialoog met de omgeving.

Co-creatie

Bij het maken van deze nota hebben bewoners, bedrijven, reizigers, bezoekers en belangstellenden in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 hun inbreng geleverd. Hiervoor is een innovatieve, interactieve en creatieve co-creatie aanpak gevolgd.

Doel

De ontwerp-ambitienota is bedoeld als voedingsbron voor het verdere debat. De genoemde partijen kunnen vanuit deze basis komen tot keuzes voor een samenhangende en gefaseerde verdere ontwikkeling en daarna uitvoering. Er ligt dus nadrukkelijk geen blauwdruk en de betrokken partijen zijn niet gebonden aan hun tot dusver geleverde inbreng in dit proces. Doel van de ontwerp-ambitienota was het mobiliseren van hun kennis en kunde, niet het nemen van besluiten.