15 december 2021

Verkeer op de Groene Loper

Vóór de ondertunneling van de A2 reden er dagelijks zo’n 40.000 tot 50.000 motorvoertuigen overheen. Als straks alle oorspronkelijk geplande woningbouw en andere voorzieningen zijn gerealiseerd, zal het aantal motorvoertuigen volgens onderzoek 5.000 tot 8.000 per etmaal zijn, afhankelijk van de plek. Maar hoe zit het met de nieuwe plannen, zoals de komst van een onderwijscampus? Hieronder leest u meer over het verkeer op de Groene Loper. 

Nieuwe plannen

Op dit moment is het aantal motorvoertuigen lager dan de in de toekomstig verwachtte 5.000 tot 8.000 per etmaal. De omvang van het verkeer zal echter groeien naarmate meer woningen in de komende jaren bewoond worden. In de oorspronkelijke plannen voor het gebied was nog geen rekening gehouden met de eventuele komst van een onderwijscampus, een rechtbank of extra woningen. Deze plannen zijn pas later ontstaan. Projectbureau A2 Maastricht en de gemeente Maastricht onderzoeken nu wat deze nieuwe ontwikkelingen kunnen betekenen voor de hoeveelheid verkeer, de verkeersstromen en parkeerbelasting in de omgeving. 

Voor de rechtbank is onderzoek maar beperkt mogelijk, omdat over deze ontwikkeling nog maar weinig bekend is. Dit geldt ook voor eventuele extra woningbouw. Zodra de plannen duidelijker zijn, kan ook gedetailleerder verkeersonderzoek plaatsvinden. 

Verkeersonderzoek naar onderwijscampus

Over de onderwijscampus zijn nog veel onduidelijkheden, maar we kunnen wel al onderzoeken wat de verkeers- en parkeerconsequenties van de onderwijscampus kúnnen zijn. Dit doen we op basis van het aantal leerlingen en onderwijsmedewerkers, hun woonplaats en het vervoermiddel waarmee zij op dit moment van en naar de onderwijslocatie reizen. Een groot deel van de onderwijsinstellingen (het Sint-Maartenscollege en VISTA college) die onderdeel worden van de onderwijscampus liggen bovendien al aan of nabij de Groene Loper.

Ook wordt gekeken naar de gevolgen voor de verkeer- en parkeerbelasting als leerlingen en onderwijsmedewerkers die met de auto komen, buiten de campus parkeren. Bijvoorbeeld op een (nog aan te leggen) parkeerterrein in de buitenwijken van de stad. Verder wordt onderzocht hoe het aantal auto's kan dalen door leerlingen en personeel te stimuleren om meer met de (elektrische) fiets te komen, het openbaar vervoer te gebruiken of te carpoolen.

Door een slimme combinatie van verschillende maatregelen lijkt het mogelijk om de verkeers- en parkeerbelasting niet of nauwelijks te laten toenemen. Dat lijkt reëel omdat veel leerlingen en onderwijsmedewerkers op fietsafstand van de onderwijscampus woont. Voordat een definitieve uitspraak gedaan kan worden over de mobiliteit en de gevolgen van het verkeer, moet de onderwijscampus verder worden uitgewerkt.

Zodra een locatie is gekozen voor de campus kan ook de gewenste parkeeroplossing worden uitgewerkt en vervolgvragen beantwoord worden. Is er bijvoorbeeld een goede locatie beschikbaar voor een parkeerterrein? Is hier budget voor? Kunnen busroutes worden aangepast, zodat de onderwijslocatie beter bereikbaar is? En kunnen leerlingen en onderwijsmedewerkers actief worden gestimuleerd om vaker met de fiets te komen? 

30 km per uur op de Groene Loper?

De Groene Loper heeft een zogenaamde ontsluitingsfunctie. Dat betekent dat de weg is bedoeld om woonstraten te verbinden met de omliggende, grotere wegen. Het aantal motorvoertuigen op dit soort wegen is bij voorkeur niet hoger dan 10.000 per etmaal en het snelheidslimiet is doorgaans 50 km per uur.

We zien echter dat de Groene Loper een grote aantrekkingskracht heeft op fietsers en voetgangers. De snelheidslimiet van 50 km per uur op de Groene Loper past hierdoor steeds minder goed. De gemeente Maastricht overweegt dan ook om de snelheidslimiet naar beneden te brengen tot 30 km per uur. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en heeft als bijkomend voordeel dat de rijbanen aantrekkelijker worden voor (snelle) fietsers, zodat voetgangers op het middenpad meer ruimte krijgen.

Daarnaast wil de gemeente met een campagne alle verkeersdeelnemers oproepen rekening te houden met elkaar en met name de snelle fietser te verwijzen naar de rijbanen. De gemeente heeft de situatie laten analyseren door een verkeerskundig adviesbureau. Deze analyse wordt in 2022 verder afgerond en besproken met buurtbewoners voordat het nieuwe snelheidslimiet van 30 km per uur wordt ingevoerd.

Geen verkeer op een deel van de Groene Loper?

Een aantal bewoners in Scharn-West heeft een voorstel geopperd om de Groene Loper ter hoogte van de Scharnerweg verkeersvrij te maken. Het doel is om een autoluw hart te creëren rondom het Vrijheidspark en Koningsplein. Projectbureau A2 Maastricht en de gemeente Maastricht laten dit voorstel onderzoeken door een verkeerskundig adviesbureau. De tussenresultaten worden in 2022 besproken met de initiatiefnemers en daarna wordt de analyse verder afgerond.