10 mei 2021

Verkeersonderzoek: 30 km per uur op de Groene Loper?

Door de Koning Willem Alexander-tunnel verdween het verkeer van de A2 onder de grond. Nu rijdt op de Groene Loper slechts een fractie van de tienduizenden auto’s van weleer. Van rumoer naar rust? Dat wordt verschillend beleefd. De een ervaart vooral de ruimte en de rust, de ander nog steeds rumoer. Bewoners en gebruikers uiten daarnaast regelmatig hun zorgen over de verkeersveiligheid. De gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht hebben onlangs opdracht gegeven voor een verkeerskundig onderzoek. Kan de Groene Loper van 50 km naar 30 km per uur en zo ja, waar?

Fotografie: Aron Nijs

Signalen

Tijdens een praatje op een van de bankjes aan de Groene Loper gaat het er vast wel eens over. Dat verkeer over de Groene Loper. Ook in de omgevingsenquête rondom het nieuwe kernkindcentrum uitten (aanstaande) bewoners en ouders hun zorgen. ‘De snelheid moet omlaag, het lijkt hier wel een racebaan’, ‘er is te veel verkeer, want mensen gebruiken het als sluiproute’ en ‘recreatie moet hier de boventoon voeren, met zo min mogelijk verkeer’. Dat veiligheid (65%) en de verkeerssituatie (52%) van belang zijn voor de respondenten vinden de gemeente en het Projectbureau een belangrijk signaal. Dit nemen ze dan ook serieus. De komst van een kernkindcentrum versterkt de wens om de snelheid van gemotoriseerd verkeer te verlagen en mogelijke toename van het verkeer tegen te gaan.

De feiten

Hoe is het daadwerkelijk gesteld met het verkeer op de Groene Loper? Sinds 2015 wordt jaarlijks in september de hoeveelheid verkeer aan de noordzijde van de Groene Loper gemeten. Kort na de opening van de tunnel in 2017 nam het aantal voertuigen toe tot inmiddels zo’n 3.000 motorvoertuigen per etmaal. Het verkeer gaat de komende tijd waarschijnlijk verder groeien als gevolg van komst van de nieuwe bewoners. De voorspellingen zijn dat het verkeer ten noorden van Scharnerweg in 2026 groeit naar zo’n 5.500 personenauto’s per etmaal en ten zuiden van Scharnerweg naar zo’n 7.000 personenauto’s per etmaal. 

De gemeten cijfers zijn niet veel anders dan de verwachtingen bij het maken van de plannen voor de aanleg van de Groene Loper. De berekeningen van toen komen overeen met de feiten van nu. Op basis van een meting in 2018 is te zien dat een klein deel van het gemotoriseerd verkeer te hard rijdt. De verwachting is dat dit probleem kleiner wordt als de Groene Loper meer bewoners krijgt.

Onderzoek

Maar de signalen van de omwonenden en uit de omgevingsenquête zijn helder. En nu ook de komst van een kernkindcentrum aan de Groene Loper vaststaat heeft wethouder Gert-Jan Krabbendam gevraagd onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid om de snelheid van het autoverkeer op de Groene Loper terug te brengen. Hij zegt hierover: “Gezien de signalen en de recente ontwikkelingen is het tijd voor een zorgvuldige afweging. Het lijkt me een wenselijke stap om - nu steeds meer woningen en straks ook onderwijslocaties in gebruik worden genomen - de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te borgen. Dit sluit bovendien goed aan op de landelijke trend waarbij steden steeds meer nadenken over de invoering van 30 km/uur-zones”. Wat moet dat onderzoek ons wijzer maken? “Over twee maanden is onderzocht welk snelheidsregime het meest gewenst is voor de Groene Loper en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. Op basis van die informatie nemen we vervolgens een besluit.”