9 februari 2021

Voorkeurslocatie kernkindcentrum Groene Loper bekend

Er komt een nieuw kindcentrum aan de Groene Loper, een zogenaamd kernkindcentrum. Een voorziening voor primair onderwijs en kinderopvang, in combinatie én in samenwerking met tal van maatschappelijke-, jeugd- en buurtvoorzieningen. Om ‘de beste, meer definitieve’ locatie van dit centrum te bepalen, konden huidige en toekomstige ouders/verzorgers en inwoners van het gebied eind vorig jaar hun ideeën en wensen laten weten via een omgevingsenquête. Daarnaast is in vier expertsessies gekeken naar de voorkeurslocatie. De locatie van de voormalige Theresiaschool wordt als meest kansrijk gezien.


“Dit is een belangrijke stap op weg naar een nieuw kernkindcentrum”, aldus Bert Jongen, wethouder van onderwijs, jeugd, studentenstad en sport. “Ondanks de coronatijd zijn veel inwoners erbij betrokken. Ik hoop dat het in de verdere uitwerking lukt om een plan te ontwikkelen met verschillende partners waardoor het veel meer is dan alleen een nieuw schoolgebouw.” In de omgevingsenquête konden mensen aangeven welke thema’s zij belangrijk vinden om rekening mee te houden bij de verdere planontwikkeling. In totaal hebben 602 (toekomstige) inwoners en/of ouders de enquête ingevuld. 

De omgevingsenquête

Onderzoeksbureau Flycatcher zorgde voor de omgevingsenquête. Onderzoeker en kwaliteitsmanager April Boessen: “Het uitvoeren van een onafhankelijke omgevingsenquête is een uitstekende manier voor het betrekken van omwonenden en ouders bij de toekomst en voor het creëren van draagvlak. De boven verwachting hoge respons en betrokkenheid is, samen met het resultaat dat 76% van de respondenten positief staat tegenover de plannen voor het kernkindcentrum, een hoopgevend geluid voor het vervolgproces. Als bij het vervolg rekening gehouden wordt met de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen, wordt het kernkindcentrum een verrijking van de Groene Loper.”

Expertsessies

Parallel aan de omgevingsenquête organiseerde Projectbureau A2 Maastricht vier digitale expertsessies. Hierin werden de vier verschillende scenario’s inhoudelijk en financieel met elkaar vergeleken en is het meest kansrijke scenario gekozen. Het betreft niet uitsluitend de beste locatie voor een kernkindcentrum, maar ook een ‘beste plan’ voor een bredere, perspectiefvolle ontwikkeling van het Leeuwenpark als totaal en als onderdeel van de ontwikkeling van Maastricht-Oost. Dit scenario is vervolgens door ontwerpers vertaald in een eerste voorlopige verbeelding. 

Een kansrijke locatie

Uiteindelijk blijkt dat de locatie van de voormalige Theresiaschool met haar (groene) omgeving ruimtelijk, functioneel, financieel en maatschappelijk de meeste kansen biedt voor de ontwikkeling van een duurzaam kernkindcentrum. Het markante gebouw van de Theresiaschool kan zo behouden blijven (herbestemming). Aan de voorkant wordt de verbinding gemaakt met de Groene Loper, aan de andere kant met het Leeuwenparkje. In het voorkeursscenario wordt ook een nieuwe sportzaal, gekoppeld aan het Trefcentrum, genoemd. Deze kan dan zowel door de leerlingen als door de buurt gebruikt worden. Tevens is gekeken naar het nu nog braakliggend Essentterrein, naast de Theresiaschool. Hier worden mogelijkheden gezien voor nieuwe woningen. De sportzaal en bebouwing van het Essentterrein moeten nog verder worden onderzocht.

Roel Meertens van Studio BNL is de afgelopen maanden betrokken geweest bij het proces rond de totstandkoming van ‘het meest kansrijke plan’. “Vanuit mijn jarenlange ervaring als stedenbouwkundige heb ik zelden zo’n zorgvuldig, overtuigend en inspirerend proces meegemaakt. En het resultaat mag er zijn. De grootste winst is dat vele partijen zijn aangehaakt en actief hun inbreng hebben kunnen geven. Daarmee ervaren zij ook dat dit hún plan is.”

Kansen en zorgpunten

Remy Kroese van Dear Hunter deed in 2015 onderzoek naar de wijken rondom het gebied waar nu de Groene Loper ligt. “Toen al wezen we op de potentie, maar ook de mogelijke valkuilen in de ontwikkeling van het Leeuwenplein en haar directe omgeving. We gaven concrete tips over de oriëntatie van een eventuele toekomstige school op die plek en dat het niet simpelweg een kwestie is van een gebouw neerzetten, maar laten zien dat je de hele omgeving mee wil nemen. Daar is door Projectbureau A2 Maastricht steeds aan vastgehouden. Het is geweldig dat een deel van ons advies uit 2015 nu daadwerkelijk vorm zal krijgen.” 
Uit de resultaten van de omgevingsenquête komen allerlei kansen voor de ontwikkeling van het kernkindcentrum en het totale gebied rond het Leeuwenpark. Daarnaast blijken ook zorgpunten uit de enquête, zoals de verkeersontwikkeling op en rond de Groene Loper. De gemeente en het Projectbureau hebben hier aandacht voor en gaan hier actief mee aan de slag.

Hoe nu verder?

De verkenningsfase is nu afgerond. In de volgende fase wordt er een businesscase opgesteld die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Kom Leren, MIK PIW Groep en de gemeente zijn hiervoor aan zet. Stef Niekamp en Inge Ambaum-Jordens van kom Leren en Raymond Clement van MIK PIW Groep zijn blij dat de voorkeurslocatie bekend is. “Mooi dat we nu voortvarend écht aan de slag kunnen gaan. Samen en vanuit de inhoud. We zien ernaar uit!”

Een belangrijk onderdeel in de volgende stap is het opstellen van een visiedocument en een definitief Programma van Eisen. Mogelijk worden er nog nadere onderzoeken gedaan. In de volgende fase staat het ruimtelijk ontwerp centraal. Er worden aanbestedingsprocedures gestart om te komen tot een definitieve gunning van een architect die het definitieve plan gaat ontwerpen. Daarnaast wordt een aanbestedingsproces doorlopen rondom de gunning van de bouw die voor de laatste fase staat gepland. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het nieuwe kernkindcentrum haar deuren opent in 2023/2024.

Meer weten?

Bekijk dan de volgende rapporten en documenten:

> Rapportage omgevingsenquête KKC Groene Loper

> Adviesrapport KKC Groene Loper

> Procesdocument KKC Groene Loper

> Financiële managementsamenvatting KKC Groene Loper

Achtergrondinformatie

In december 2019 bepaalde de gemeenteraad van Maastricht - samen met alle schoolbesturen Primair Onderwijs en VVE-gecertificeerde kinderopvangorganisaties in de stad - dat een kernkindcentrum op het gebied van en rondom het Leeuwenparkje zou worden ontwikkeld. Projectbureau A2 Maastricht heeft de zoektocht naar de meest kansrijke locatie gefaciliteerd. In het voorjaar van 2020 is daarom allereerst een inspiratiebijeenkomst georganiseerd waaraan zo’n 80 vertegenwoordigers van schoolbesturen in het basis- en middelbaar onderwijs, gemeenteambtenaren, kinderopvang, buurtnetwerk, Trefcentrum, Werkhuis Maastricht Noordoost, kerkbestuur, Trajekt, de universiteit en woningcorporaties deelnamen. Tijdens de inspiratiebijeenkomst zijn vier ruimtelijke modellen besproken, vier potentiële locaties. Om een keuze te kunnen maken en een voorkeurslocatie te bepalen, is zowel een omgevingsenquête gehouden als vier expertsessies. Meer lezen? Bezoek de themapagina over het kernkindcentrum aan de Groene Loper