29 maart 2021

Omgevingsenquête kernkindcentrum: “De betrokkenheid is groot”

Er komt een nieuw kernkindcentrum aan de Groene Loper. Maar wat zijn de wensen en ideeën van (toekomstige) omwonenden en ouders? Om hier achter te komen hield onafhankelijk onderzoeksbureau Flycatcher – in opdracht van Projectbureau A2 Maastricht - een omgevingsenquête. Hoe gingen zij te werk en wat viel hen op?

De behoefte van de omgeving

Flycatcher heeft veel ervaring in het onderzoeken van de omgeving van scholen in relatie tot leefbaarheid. “Door teruglopende leerlingenaantallen willen scholen bijvoorbeeld graag weten welke toekomstscenario’s mogelijk zijn”, vertelt onderzoeksdirecteur Pleun Aardening. “Onderzoek naar een nieuw te vestigen kernkindcentrum hadden we echter nog niet gedaan. Het mooie bij dit traject was dat de omgeving al vanaf het begin betrokken is. Dat is echt vernieuwend. Doorgaans zie je dat er al plannen zijn uitgewerkt en mensen gevraagd worden of ze het ermee eens zijn. Bij het kernkindcentrum aan de Groene Loper zijn de betrokken partijen echt benieuwd naar de behoefte van (toekomstige) omwonenden en ouders.”

Artist Impression Kernkindcentrum Groene Loper

Blik op de Theresiaschool, de meest kansrijke locatie voor het kernkindcentrum (Foto: Aron Nijs)

Draagvlak

Om het onderzoekstraject op te starten, haalt Flycatcher alle achtergrondinformatie op bij de verschillende betrokken partijen. Bij het kernkindcentrum waren dit stichting kom Leren, MIK, de gemeente Maastricht en Projectbureau A2 Maastricht. April Boessen was als onderzoeker en kwaliteitsmanager nauw betrokken bij de omgevingsenquête. “We wilden weten: wat is het doel van de omgevingsenquête, welke doelgroepen moeten betrokken worden en hoe kunnen we deze het beste benaderen? Dit is onafhankelijk onderzoek en wij zijn dus niet gebaat bij een bepaalde uitkomst. We wilden in kaart brengen wat het draagvlak was bij huidige en toekomstige omwonenden en ouders en wat zij belangrijk vinden in de ontwikkeling van het kernkindcentrum. De keuze uit de vier mogelijke locaties was geen doel van het onderzoek.”

Het gebied

In de wijken Heer, Scharn, Wyckerpoort en Wittevrouwenveld werd de enquête uitgezet onder omwonenden. Daarnaast kregen de ouders van de kinderen die naar de scholen in deze wijken gaan en de ouders van kinderen in de kinderopvang in dit gebied de mogelijkheid om de enquête in te vullen. Direct aanwonenden van de Groene Loper (de woningen die met de voordeur of achtertuin grenzen aan de Groene Loper) kregen een schriftelijke enquête in de brievenbus. “Dat ook een schriftelijke enquête is uitgegaan is eveneens bijzonder. We werken veelal online, maar signalen dat daarmee niet iedereen rond de Groene Loper de kans zou krijgen om mee te doen, gaven de doorslag om ook de mogelijkheid te geven om de enquête op papier in te vullen.”

Positief

Het resultaat van de omgevingsenquête is te lezen in het rapport dat Flycatcher na afloop heeft opgeleverd. April: “Wat mij opviel was dat 76% van de respondenten positief is over een nieuw kernkindcentrum. Dat betekent dat er draagvlak is. Met name bij de ouders waarvan de kinderen in de toekomst naar het kernkindcentrum gaan. Zij vinden dat dit het gebied aantrekkelijker maakt.” 

Deelnemers konden tevens open antwoorden geven in de enquête. Ook deze heeft Flycatcher geanalyseerd. “Hierin zie je dat mensen hun zorgen uiten. Over het verkeer, de hoeveelheid bebouwing en de veiligheid van het gebied. We zien daarnaast een tegenstrijdigheid. Enerzijds zijn mensen blij dat alles gecentraliseerd wordt rondom kinderen, anderzijds vrezen ze de drukte die dit met zich mee brengt.” Pleun vult aan: “Het is belangrijk om naar deze geluiden te luisteren, anders bereik je een tegengesteld effect. Mensen laten horen wat ze ergens van vinden, daar moet je iets mee doen. Of je moet goed uitleggen waarom je er niks mee doet.” 

Hoge betrokkenheid

“De respons was boven verwachting hoog”, stelt Pleun. “Het minimaal aantal respondenten was 300, we streefden naar 500, maar het werden er uiteindelijk meer dan 600.” Dit laat volgens de twee onderzoekers zien dat er enorm veel betrokkenheid is vanuit de omgeving. “Dat is voor alle partijen een positief geluid. Zoiets geeft energie voor de toekomst.” 

Over het vervolg

De volgende stap is het opstellen van een visiedocument en een definitief Programma van Eisen voor het kernkindcentrum. Mogelijk worden er nog nadere onderzoeken gedaan. In de volgende fase staat het ruimtelijk ontwerp centraal. Er worden aanbestedingsprocedures gestart om te komen tot een definitieve gunning van een architect die het definitieve plan gaat ontwerpen.


Lees meer over de voorkeurslocatie van het kernkindcentrum aan de Groene Loper.