26 maart 2020

Geloof in een 'Groene Loper School'

Inspiratiebijeenkomst 5 maart

 

Door de impact van alle maatregelen om het coronavirus te bestrijden lijkt het wel ‘eeuwen’ geleden. Juist met het oog op de toekomst willen we graag berichten dat op 5 maart in de Theresiaschool een bijzondere bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Twee architecten presenteerden samen een studie naar de mogelijkheden om rond het ‘Leeuwenparkje’ een nieuwe basisschool te bouwen. Projectbureau A2 Maastricht nam het initiatief om gemeente, schoolbesturen en omgeving te inspireren om bij de locatiekeuze van een Integraal Kind Centrum (IKC) zo optimaal mogelijk de kansen van de Groene Loper te benutten. De vier gepresenteerde alternatieven wekten veel belangstelling. Ze worden in de komende weken verder uitgewerkt.

De deelnemers aan de bijeenkomst werden verwelkomd door de Engel van de Groene Loper. Zij was speciaal voor deze gelegenheid van de sokkel op de rotonde van de Scharnerweg gekomen. ‘Zo nu en dan is het goed de vleugels uit te slaan en eens zo hoog mogelijk te vliegen, om te zien wat zich dan ontvouwt. Dat wens ik ook u toe. Sla uw vleugels uit, vlieg hoog en geloof in een prachtige school aan de Groene Loper. Dan neemt u straks vast een besluit waar we allemaal heel gelukkig van worden.’

Uitstekende plek

Fred Humblé van Humblé Martens & Willems Architecten uit Maastricht liet de aanwezigen zien waarom het Leeuwenparkje zo’n goede plek is voor een nieuwe basisschool. ‘Het is een centrale plek in de wijk, kan de beide kanten van de Groene Loper nog sterker aan elkaar verbinden en biedt een prachtige, groene, bijna verborgen wereld die tal van mogelijkheden biedt. Zeker als de Theresiaschool gehalveerd zou worden, kan de verbinding met de Groene Loper nog sterker worden. En er is de kerk, die misschien mogelijkheden biedt voor dubbelgebruik. Kortom, dit is dé plek aan de Groene Loper waar het IKC zou kunnen landen.’

Vier alternatieven

Welke mogelijkheden daarvoor zijn, liet Meggie Bessemans van De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT) zien. DAT voerde op initiatief van Projectbureau A2 Maastricht een studie uit naar de mogelijke locaties voor een school rond het Leeuwenparkje. Dat leverde vier alternatieven op:

  • een school als onderdeel van een nieuwe straatwand van nieuwe woningen aan de (nu nog braakliggende) kop van het Leeuwenparkje;
  • een school op het huidige parkeerterrein naast en verbonden met het Trefcentrum, zodat er een uitwisseling kan zijn van allerlei (school)activiteiten;
  • een langgerekt gebouw direct naast Enexis Huis Limburg met de ‘voordeur’ aan de Groene Loper (daar staan nu twee woningen);
  • een school die wordt opgenomen in een gerenoveerde Theresiaschool met een nieuwe vleugel (atrium) aan het Leeuwenparkje.

Download de PDF om de beelden in detail te bekijken.

Verdere uitwerking

Na de presentaties ging het gezelschap aan vier tafels in gesprek over de alternatieven. Vragen die opkwamen, gingen onder meer over de plek van het schoolplein, de mogelijkheden voor medegebruik, de bereikbaarheid van de school voor kinderen en de mogelijkheden om aan de Groene Loper veilig in- en uit te stappen. Genoeg stof dus voor een verdere uitwerking van de alternatieven en daar stellen de deelnemers aan de inspiratiebijeenkomst prijs op. Zoals één van hen het verwoordde: ‘Het proces om tot een nieuwe school te komen, is al lang bezig. Het is nuttig dat we er nu beelden bij zien. Dat helpt zeker om het proces verder te brengen en dit jaar keuzes te maken.’

Prikkelen en inspireren

Dat helpen was ook precies waarom Projectbureau A2 Maastricht de studie door twee ontwerpers van het Groene Loper-team van architecten liet uitvoeren en deze bijeenkomst organiseerde. Manager A2-gebiedsontwikkeling Jos Geurts vertelt dat het Projectbureau zich actief inzet voor optimale (onderwijs)voorzieningen aan de Groene Loper, als middel om het gebied te verlevendigen en nieuwe ontmoeting te stimuleren.

Geurts: ‘In de komst van die voorzieningen hebben wij in formele zin geen directe rol. Vanuit de beoogde centrumontwikkeling aan de Groene Loper zien wij het als een uitdaging het proces van onderwijskeuzes en -besluiten informeel te faciliteren en te prikkelen. Dat doen we door partijen te inspireren en hen ideeën aan te dragen. In 2016 hebben wij daartoe de schoolbesturen laten interviewen door een onderwijsexpert. In 2017 hielden we een codesign-sessie om de mogelijkheden van onderwijs aan de Groene Loper te onderzoeken. Daaruit kwam het idee voort om hier een school volgens het Scandinavisch model te vestigen, met veel mogelijkheden om buiten in het groen te spelen. We hebben ook gepubliceerd over de principes van een door de eigen Universiteit Maastricht bepleitte ‘gezonde basisschool’.

Verbreding en verbeelding

De inspiratiebijeenkomst is volgens Geurts een nieuw initiatief om partijen te inspireren met uiteenlopende scenario’s. ‘En om de omgeving bewust te maken van het belang van de keuzes voor de toekomst van de buurten. Een proces om tot een nieuwe school te komen, verloopt voordat je het beseft louter geformaliseerd en vanuit het fysieke doel ‘een gebouw’ te realiseren. Wij proberen dit proces te ondersteunen door maatschappelijke verbreding en ruimtelijke verbeelding in te brengen. Dat doen we in de stellige hoop dat scholen en de gemeente gaan denken en afwegen vanuit een koppeling van allerlei kansen die de schooldiscussie biedt.’

Omgeving betrekken

Het Projectbureau wil met haar initiatief dus ook de omgeving nadrukkelijk bij de planvorming voor de nieuwe school betrekken en een stem in het kapittel gunnen. Met succes, want de bijeenkomst trok een breed gezelschap: van schoolbesturen in het basis- en middelbaar onderwijs tot gemeenteambtenaren, kinderopvang, buurtnetwerk, Trefcentrum, Werkhuis Maastricht Noordoost, kerkbestuur, Trajekt, de universiteit en woningcorporaties. Geurts: ‘Hoe meer de omgeving en hoe meer partijen zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de school en gaan meedenken, hoe eerder de grote kansen aan de Groene Loper worden benut.’

Voor deze omgeving had de Engel van Maastricht daarom een gepast afscheidswoord: ‘Gaat allen heen en vermenigvuldigt u.’