Mijn Gezonde Groene Loper

Stad en Spoor vloeit voort uit het actieprogramma Mijn Gezonde Groene Loper 2030van het project A2 Maastricht. Door de ondertunneling kunnen we de buurten aan weerszijden van de oude autoweg in Maastricht-Oost beter verbinden. Daarbij is ook de relatie van dit gebied met station Maastricht en de rest van de stad relevant. Voor de studie Stad en Spoor stellen we ons tot doel de nieuwe kansen die zich voordoen na de ondertunneling voor Maastricht op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein te ontdekken en te grijpen voor de volgende generaties.

Opgaven

Om de maatschappelijke opgave voor de stad en regio in de Maastrichtse spoorzone te vervullen, worden in Stad en Spoor drie strategische doelen geformuleerd:

  1. Euregionaal Knooppunt: Verbeteren van Maastricht als internationaal en regionaal knooppunt, met diverse mobiliteitsstromen en een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsklimaat.
  2. Verbinden Stadsdelen en opheffen barrièrewerking: de kans om na de ondertunneling van de oude autoweg, de buurten aan oost- en westzijde van het spoor beter met elkaar te verbinden, met bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers.
  3. Investeren in economische vitaliteit en leefbaarheid in Maastricht-Oost: een stad met perspectief voor iedere Maastrichtenaar. Kansen benutten van de Groene Loper voor een optimaal woon- en werkklimaat in Maastricht-Oost met bijvoorbeeld prettige openbare ruimte en goede onderwijsvoorzieningen.

Hoe?

Voor de studie betrekken we (belangen)organisaties, bewoners en eindgebruikers zoals treinreizigers, voetgangers en fietsers. In het najaar van 2017 zijn diverse activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd, waarin we verschillende doelgroepen hebben gevraagd mee te doen aan de brede toekomstverkenning.

Financiering

Voor de studie is € 4 ton begroot afkomstig uit het totaalprogramma ‘Mijn Gezonde Groene Loper Maastricht 2030’ waarvoor door de samenwerkende overheden voor A2 Maastricht in totaal € 3 miljoen beschikbaar is. Deze € 3 miljoen zijn gefinancierd door het Rijk, Provincie en gemeente Maastricht. Een totaalprogramma, vastgesteld door de A2-Stuurgroep (Rijk, Provincie, gemeente Maastricht en gemeente Meerssen) met uiteenlopende kansen en acties die het project A2 Maastricht verder verduurzamen. De kansen en acties zijn met name gericht op een gezond en actief verblijfsklimaat op en rond de Groene Loper.

De coördinatie voor de studie Stad en Spoor is in handen van gemeente Maastricht en projectbureau A2 Maastricht.

Heeft u een vraag over de planstudie Stad en Spoor Maastricht? Mail stadenspoor@maastricht.nl.